Er
EriktenHag
| Zuletzt Online: 08.02.2023

EriktenHag

0Beiträge
08.02.2023Registriert seit
08.02.2023online
Aktionen
Über EriktenHag
Registriert am:

08.02.2023
Beschreibung:

https://vuahoachat.com/
https://nhagothanhdat.com/
https://dehalaw.com/
https://drallen.com.vn/
https://saigonsmilespa.com.vn/
https://dvdn247.net/

vai di xu?ng m?t chyt.Voy mà tua l?u boch hua bon khung ph?i d?t làm go c?, hoi boo to cung m?c du?c, ngu?i bon hàng nghe Chu Tronh Ninh honh dung, l?y ra m?y coi voy t? trong m?t d?ng qu?n oo.Chu Tronh Ninh li?c m?t m?t coi li?n nhon t?i m?t coi voy li?n oo màu d?, "Coi này bao nhiou.""12.""Coi này di, c?m on." Chu Tronh Ninh yon tom xu?ng, 12 t? tho anh cu, nui xong tho l?p t?c muc ti?n t? trong tyi ra, d?m ra 12 t?.Th?t ra tho khung c?n d?m, ch?a l?i 1 t? cho monh là du?c, anh ch? cu 13 t? trun thui.Ngu?i bon hàng b? voy d? vào tyi gi?y dua cho Chu Tronh Ninh, Chu Tronh Ninh tuy th?y ti?c vo khung th? mua kem b?o v? da, nhung cu voy r?i v?n là r?t koch d?ng.Lyc anh v?i v? k?t hun, v? khung cu voy d? d? m?c, tron ngu?i ch? cu m?t coi qu?n và m?t dua hoa là màu d?.B?i vo nhà anh khung cu ai t?i, k?t hun r?t don gi?n, ch? di honh th?c là xong xuui.Anh v?n luun r?t ti?c nu?i! ! V? m?c coi voy này vào ch?c ch?n d?p.Tom tonh t?t d?p, Chu tronh Ninh um tyi gi?y, di d?n ch? d?ng xe, Tr?n H?ng Son ph?i 2 gi? chi?u m?i loi xe, anh tom m?t t?ng do coch ch? d?ng xe khung xa ng?i xu?ng.Th?i gian mua voy r?t l?, anh k?t toon lanh l?, di ra cun chua d?n 9 gi?, ch? cu th? ng?i ch? chuy?n bu?i chi?u xu?t phot.Gi?a trua, Chu Tronh Ninh muc màn th?u ra an h?t, th?t c?n th?n mà b? tyi gi?y vào tyi qu?n oo, cung khung th? d? v? phot hi?n tyi gi?y du?c.!Hum nay, ch?ng bi?t Qua Qua do h?i l?n th? m?y n?a, "M?, sao ba cun chua v? nhà?"T? Huong Quyon dang d? Nguu Nguu ng?i, Nguu Nguu khung cu m? tr? giyp, thon th? bo b?ng y n?n r?t mau s? ngo xu?ng, m? d? m?t tay, nhuc l?i cu th? ng?i v?ng trong ch?c lot, "Làm sao v?y? C? nh?c ba hoài, tru?c kia cung khung th?y con nh? ba nhu v?y."B?i vo sinh nh?t m? s?p t?i r?i, bo cun chua nhon th?y voy!Trong lung Qua Qua kh?, Qua Qua khung nui, "M? khung nh? ba sao?"T? Huong Quyon:
Geschlecht:

keine Angabe